Fugeteknik®

Klaus S. Kristiansen siden 1989 - TLF: 64 47 14 28Fugning af badeværelse / vådrum

Vådrum omfatter badeværelser i boliger og andre rum, hvor der stilles krav om særlig vandtæthed i forbindelse med gulve, vægge og ved installationsgennemføringer. Imellem bygningsdelenes overflader forekommer samlinger med elastiske fuger, der stiller krav til omhyggelig tilrettelægning, projektering og dimensionering efter de givne forhold. Særlig omhyggelig tilrettelægning af fugearbejdet og kontrol af fuger i vandbelastede områder er herudover påkrævet.

Fuger etableres for at

  • Lette rengøring
  • Lukke uhensigtsmæssige revner f.eks. undgå at revner af sanitære årsager ikke fyldes med snavs, sæberester mv.
  • Forsegle overgange mellem overflader
  • Optage, overføre kræfter

Konstruktionens vandtæthed må i vådrum ikke udelukkende baseres på fugernes vandtæthed. Fuger kan enten udføres til at optage bevægelse eller til at forsegle overgange mellem bygningsflader. Der skelnes mellem forsegling og egentlige bevægelsesfuger. Forseglinger kan kun optage begrænset eller ingen bevægelse. Smalle fuger, dvs. fuger under 6 mm skal betragtes som forsegling.

Fugeentreprenøren kommer ofte i klemme i slutfasen af byggeriet, hvor det på grund af tidspres og manglende udtørring af byggefugt kan være vanskeligt at få rettet fejl i de forudgående arbejder og dermed etableret optimale fuger. Det er derfor vigtigt at ind- og udfaldskrav til fugerne er præciseret inden arbejdet udføres.

Fuger i vådrum skal gives mulighed for bevægelser mellem de omgivende bygningsdele, betondæk, betongulve og andre konstruktioner. Dette gælder både i nybyggeri og i renoveringssituationer, hvor fugtbevægelser og i særdeleshed svind på grund af byggefugt spiller en stor rolle. Materialer til membraner, fliseklæb og fugemørtel skal gives tid til udtørring.

Fuger udført uden fugeunderlag betragtes som forseglinger og vil typisk have begrænset bevægelsesmulighed, da fugemassens bevægelsesmulighed reduceres betydeligt, ofte med helt op til 75% af fugemassens bevægelsesevne.

Elastiske fuger anbringes ved spring i konstruktionerne og ved alle ud- og indadgående hjørner.